Universiteti "ALDENT"
Biblioteka

Biblioteka e Unversitetit “Aldent”

 

Biblioteka e Universitetit Mjekësor Aldent (UAL), e ngritur falë përkushtimit të drejtuesve të tij, ndodhet në kampusin e këtij universiteti  në Kashar dhe në godinën te “Rruga e Dibrës”. Ka një sipërfaqe rreth 500 m2 dhe një numër të konsiderueshëm poste pune  (80 të tilla) në shërbim të stafit akademik dhe të studentëve të universitetit. Ka gjithashtu edhe një infrastrukturë moderne dhe kushte shumë të mira pune. Në bibliotekë ndodhen rreth 13 500 vëllime librash e revistash, nga të cilat 10 000 vëllime në bibliotekën e kampusit në Kashar dhe 3 500 në bibliotekën e godinës te “Rruga e Dibrës”. Rreth 60%  e librave janë të fushës së mjekësisë. Një pjesë e tyre i takojnë stomatologjisë dhe degëve të saj si: dentistri restorative, periodontologji, endodonti, ortodonti, dentistri pediatrike, kirurgji orale dhe implantologji dentare. Një pjesë tjetër trajtojnë probleme të farmakologjisë e të mjekësisë së përgjithshme si anatomia humane, fiziologjia dhe mikrobiologjia mjekësore, kardiologjia, hematologjia, gastroenterologjia, endokrinologjia, urologjia, obstetrika dhe gjinekologjia, neurologjia e psikiatria, kirurgjia, anesteziologjia etj. Në bibliotekë ndodhen edhe libra të fushave të tjera si: filozofi, psikologji, shkenca shoqërore, historike dhe ekonomike, shkenca të natyrës (fizikë, kimi, biologji, mikrobiologji etj., kryesisht tekste për studentët e mjekësisë), shkenca teknike, teknologji informacioni, metoda për mesimin e gjuhëve të huaja, manuale si të shkruajme një ese apo një temë diplome, letërsi etj.   Biblioteka u mundëson studentëve dhe stafit akademik shfrytëzimin edhe të një numëri të vogël enciklopedish e fjalorësh. Revistat, botime kryesisht të pasviteve 2000, janë tërësisht mjekësore dhe trajtojnë probleme të ndryshme të kësaj fushe si ato të shëndetit publik, bioetikës, farmakologjisë, kardiologjisë, onkologjisë, neurologjisë, gjinekologjisë, pediatrisë, gastroenterologjisë, stomatologjisë, terapive të ndryshme me anë të dietave mjekësore,  psikanalizës, ushtrimeve fizike, sugjestionit etj.  Në bibliotekën e UAL-it  gjendet edhe një fond prej 2 500 librash anglisht, të botuara vitet e fundit, tërësisht mjekësorë për t’u përdorur nga stafi dhe studentet e universitetit. Këto vëllime janë traktate dhe manuale mbi shërbimin dhe kujdesin infermieror në përgjithësi, por edhe për kujdesin dhe shërbimin infermieror në degë të veçanta të mjekësisë si në pediatri, geriartri, kirurgji, neurologji, psikiatri, obstetrike dhe gjinekologji etj. Një pjesë e tyre trajtojnë probleme të fizioterapisë dhe terapinë e sëmundjeve të ndryshme me anë te dietave, të psikoanalizës, të sugjestionit, kineziologji etj.

Në sallat e bibliotekës ndodhen edhe 11 kompjutera te lidhura me internet në dispozicion të stafit akademik dhe të studentëve për të marrë online informacionin që dëshirojnë.

Librat dhe revistat janë të vendosura në rafte sistematikisht, sipas  10 degëve të shkencës  dhe nëndarjeve të tyre (nga 0 deri në 9), e brenda degës  janë renditur sipas tre gërmave të para të mbiemrit të autorit ose të titullit të veprave, kur ato s’kanë autor. Ato janë të pajisura me numrin e inventarit që është progresiv. Biblioteka është me fonde të hapura dhe lexuesit kanë mundësi ta marrin informacion drejpërsëdrejti nga raftet e librave.

Materialet bibliotekare (libra, teza masteri, disertacione dhe revista) përpunohen sipas standardeve ndërkombëtare të përpunimit bibliotekar si: ISBD (International Standard of Bibliographic Description), ACR2 (Amerikan Cataloging Rules 2), KDU (Klasifikimi Decimal Universal) dhe tezauri ose tabela e emërtimeve lëndore. Biblioteka është e automatizuar. Librat regjistrohen në katalogun elektronik sipas një programi që operon në INTERNET. Meqënëse katalogimi  bëhet sipas rregullave ndërkombëtare, konvertimi i të dhënave bibliografike në të ardhmen në një program më të avancuar është plotësisht i mundur. Nga kompjuterat e lidhura në rrjet në godinën në Kashar apo te godina në “Rrugën e Dibrës” stafi dhe studentët e UAL-it mund të shfrytëzojnë katalogun online OPAC (Online Public Access Catalog) për të marrë informacion rreth fondeve të bibliotekës. Kërkimi i materialit mund të bëhet  me titull, nëntitull, autor, fjalë kyçe, shtëpi  botuese, vit botimi etj.

               Punonjësja e bibliotekës, e kualifikuar dhe me përvojë të gjatë në fushën e bibliotekonomisë,  përpunon dhe regjistron në katalogun elektronik materialet bibliotekare. Shërben dhe huazon librat sipas një rregulloreje të miratuar nga Bordi Drejtues i Universitetit. Librat, që huazohen, regjistrohen në kartelat e lexuesve. Këto kartela i administron biblioteka.            

Politika e universitetit është pasurimi i mëtejshëm i bibliotekës me blerje apo donacione të ndryshme.

Synimi ynë është të lidhemi online me bibliotekat universitare brenda dhe jashtë vendit.

Në planet tona të afërta është edhe implementimi i një programi për qarkullimin e materialeve bibliotekare të huazuara, që do të realizohet në bashkëpunim me Departamentin e Teknologjisë së Informacionit.

 

Kliko ketu per te hyre ne Bibloteken e shkolles.

 

 

 

no images were found