Universiteti "ALDENT"

Misioni dhe Objektivat e Deges Laborant Dentare

Misioni i Universitëtit “Aldent” eshtë të përgatitë laborantë të lartë dentare me formim të spikatur tekniko – profesional të aftë për t’iu përgjigjur kerkesave gjithnjë ne rritje të pacientëve dhe mjekeve stomatolog.Shkolla jonë ne konsultim dhe lidhje të vazhdueshme edhe me shumë profesionistë të njohur brenda dhe jashtë vendit ka synuar qe studentëve t’iu krijoje kushtë sa me optimale me qëllimi qe ata:

  • Të jene të aftë t’i përgjigjen kerkesave të larta estëtike dhe funksionale qe kërkohen sot.
  • Të zotërojne sa me shumë metoda dhe tëknologji moderne të protëzimit dentar.
  • Të marrin njohuritë e duhura ne fusha qe do të fuqizohen edhe me shumë ne të ardhmen, të tilla si: protezat biofunksionale, implantologjia, ortodoncia etj.
  • Të kenë një formimin e ndërgjegjie të lartë profesionale dhe ndjenjë përkushtimi për punen. Të jënë të aftë të orientohen sa me shpejt e me mire ne mjedisin ku do të punojne, duke koordinuar drejt cilesinë e përgatitjes me aftësitë menaxheriale dhe marketingu profesional.

Të gjitha këto objektiva janë synuar të realizohen ne baze të një stratëgjie të përcaktuar qartë nga organet drejtuese të njësise.
Stretegjia lidhet me konsolidimin e këtij programi studimi, verifikimin e saktë të nevojave të mjedisit dentar për laborantë, për fushat preferenciale të ketij mjedisi, për teknologjitë me të kerkuara aktualisht dhe ato qe pritën të kerkohen me shumë ne të ardhmen. Në funksion të kesaj ka qene ndertimi i një programi efektiv profesional studimi për formimin profesional dhe praktik të studentëve.

Si pjese e rendesishme e stratëgjise tone për të ardhmen është edhe rritja e bashkepunimit të mëtëjshëm me shoqatat e ndryshme dentare ne Shqipëri për të krijuar mundesine e prezantimit me të mire të studentëve tane tek palet e interesuara.

Ne planin afatgjatë të shkolles një vend të vecantë ze edhe thellimi i metëjshem i bashkepunimit me firmat e medha prodhuese nga e gjithe bota, firma të cilat jane ideatore dhe realizuese të matërialeve dhe metodave të reja të punes ne stomatologji.

Programi i studimit “Laborant i Lartë Dentar”

Organizimi i programit të studimit

Mbështëtur në aktët ligjore dhe nënligjore.
Ligji për Arsimin e Lartë 9741/2007, VKM Nr. 673, Dt 22.09 2006 si dhe në të gjitha Udhëzimet e MASh, për programet e studimit të niveli të parë) Shkolla e Lartë Aldent ofron:

1- Programin e Studimit të Ciklit të parë “Laborant Dentar”
2- Kohëzgjatje 3 vitë akademike /6 semestra
3- 180 ECTS
4- Sistëmi i studimit është me kohë të plotë
5- Diploma që do të ofrohet është: “Laborant i Lartë Dentar”