Universiteti "ALDENT"

Kriteret e pranimit të studentëve  për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë për vitin akademik 2018-2019  në Universitetin “Aldent”, të jenë si më poshtë:

1-Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2018-2019  nota mesatare e pranimit do t’i referohet Vendimit të Këshillit të Ministrave;

2-Në përllogaritjen e pikëve përqindja e notës mesatare të shkollës së mesme për  të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore të jetë në masën 60 %, ndërsa përqindja e notës mesatare të gruplëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të përzgjedhura nga fakultetet për çdo program studimi, të jetë në masën 40% (sipas tabelës bashkëngjitur);

3- Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2018-2019, sipas përcaktimeve të Udhëzimit  nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë , në institucionet e arsimit të lartë” të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dokumenti i njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht të jetë ndëmjet nivelit B1 dhe nivelit C1;

Shënim: Duke qenë se Universiteti “Aldent” ofron programe studimi vetëm me profil mjekësor, senati akademik vendosi që kriteret e pranimit të jenë të njëjta për kandidatët që aplikojnë për programet e studimit ‘Bachelor” dhe programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2018-2019.

Bashkëngjitur është tabela e kritereve të pranimit për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë, të programeve të integruara si dhe të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2018-2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazuar në Ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, ju bëjmë me dije se:         

Kuotat e pranimit të studentëve  për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë në përputhje me kapacitetet akademike dhe infrastrukturore të Universitetit “Aldent” për vitin akademik 2018-2019 për çdo program studimi paraqiten në tabelën bashkëngjitur;

Kuotat e pranimit të studentëve për çdo program studimi për vitin akademik 2018-2019 në Universitetin “Aldent”: