Universiteti "ALDENT"

Kriteret e pranimit në Universitetin “Aldent” për vitin akademik 2021-2022

Kriteret e pranimit të studentëve  për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë për vitin akademik 2021-2022 në Universitetin “Aldent”, të jenë si më poshtë:

1-Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2021-2022 nota mesatare e pranimit do t’i referohet Vendimit të Këshillit të Ministrave;

2-Në përllogaritjen e pikëve përqindja e notës mesatare të shkollës së mesme për  të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore të jetë në masën 60 %, ndërsa përqindja e notës mesatare të gruplëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të përzgjedhura nga fakultetet për çdo program studimi, të jetë në masën 40% (sipas tabelës bashkëngjitur);

3- Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2021-2022, sipas përcaktimeve të Udhëzimit  nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë , në institucionet e arsimit të lartë” të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dokumenti i njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht të jetë ndëmjet nivelit B1 dhe nivelit C1;

Shënim: Duke qenë se Universiteti “Aldent” ofron programe studimi vetëm me profil mjekësor, senati akademik vendosi që kriteret e pranimit të jenë të njëjta për kandidatët që aplikojnë për programet e studimit ‘Bachelor” dhe programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2021-2022.

Bashkëngjitur është tabela e kritereve të pranimit për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë, të programeve të integruara si dhe të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2021-2022.

 

Kriteret e pranimit për programet e studimit të ciklit të parë dhe programeve të integruara per vitin 2021-2022

Kriteret e pranimit për programet e ciklit të dytë të studimeve për vitin 2021-2022

Kriteret e pranimit të studentëve  për programet e studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2021-2022 në Universitetin “Aldent”, të jenë si më poshtë:

–  Kandidatët që aplikojnë për programet e studimit të ciklit të dytë duhet të kenë përfunduar studimet në ciklin e parë të studimeve me kohëzgjatje të paktën 3- vjeçare (180 ECTS) në Republikën e Shqipërisë ose ekuivalente me të jashtë vendit (e njohur në Republikën e Shqipërisë).

–  Kandidati duhet të ketë notë mesatare mbi 6 (shtatë) për të gjithë periudhën e studimit. Llogaritja e notës mesatare do të bëhet nga Sekretaria Mësimore dhe do të konfirmohet nga një komision i posaçëm i ngritur me vendim të Dekanit të Fakultetit përkatës.

– Klasifikimi i kandidatëve do të bëhet sipas rendit zbritës, sipas përllogaritjes në masën 70% të pikëve të notës mesatare të programit të studimit “Bachelor” dhe  në masën 30% të pikëve të intervistës së aplikantëve.

– Kandidati duhet të paraqesë dokumentacionin për zotërimin të paktën një nga gjuhët e huaja : Anglisht, Italisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Spanjisht sipas akteve nënligjore në fuqi.