Universiteti "ALDENT"
Përbërja e Rektoratit të UniversitetitFunksionet dhe detyrat e tjera të RektoratitMbledhjet dhe vendimmarrja e Rektoratit
 1. Rektorati i Universitetit, është organ kolegjial ekzekutiv.
 2. Rektorati përbëhet nga:
 3. Rektori;
 4. Zëvendës rektori/ët;
 5. Dekanët/Drejtuesit e Njësive Kryesore;
 6. Administratori i Universitetit
 7. Rektorati thirret në mbledhjen e parë nga Rektori dhe në vijim për çdo mbledhje, ose nga Rektori ose nga të paktën dy prej anëtarëve.

Funksionet e Rektoratit janë si më poshtë:

 1. harton planin disavjeçar të zhvillimit të Universitetit;
 2. harton programin vjetor të veprimtarive, si dhe ndjek zbatimin e tij pas miratimit nëSenatin Akademik;
 3. propozon kriteret për shpërndarjen e burimeve materiale dhe njerëzore akademike;
 4. harton dhe propozon projektbuxhetin për miratim në Senatin Akademik;
 5. propozon planin për investimet, kontratat dhe marrëveshjet, që janë kompetencë e tij;
 6. paraqet rekomandime për projektet për programet e studimeve, të kërkimit shkencor dhe ndryshimet e nevojshme strukturore për realizimin e tyre;
 7. zbaton të gjitha vendimet e miratuara nga Senati Akademik;
 8. monitoron dhe publikon rezultatet e vlerësimit të veprimtarive të Universitetit.
 1. Në raste të nevojshme Rektorati mund të mblidhet në çdo kohë, me kusht që të lihet kohë e mjaftueshme për shqyrtimin e materialeve që lidhen me çështjet për diskutim.
 2. Mbledhja thirret nga Rektori kryesisht, apo me kërkesën e dy prej anëtarëve të Rektoratit.
 3. Mbledhja konsiderohet e vlefshme nëse marrin pjesë më shumë se gjysma e anëtarëve të tij.
 4. Mbledhja nuk mund të zhvillohet dhe duhet të shtyhet, në rastet kur edhe pse është plotësuar numri i anëtarëve të nevojshëm, nuk është prezent anëtari, i cili ka lidhje të drejtpërdrejtë me çështjen për të cilën do të merret vendim.
 5. Si rregull Rektorati merr vendime njëzëri. Kur kjo nuk është e mundur, vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Në rastet kur nuk mund të arrihet shumica, vota e Rektorit është përcaktuese.
 6. Procesverbali i mbajtur në mbledhjen e Rektoratit përbën dokumentin bazë për pasqyrimin e vendimmarrjes.
 7. Vendimet e marra nga Rektorati, materializohen në formën e urdhrave të nxjerra nga Rektori i Universitetit.