Universiteti "ALDENT"

    Organet Drejtuese dhe Autoritetet Drejtuese, si dhe organe të tjera

 1. Senati Akademik
 2. Bordi i Administrimit.
 3. Asambletë e personelit akademik të njësive kryesore
 4. Komisioni i Përhershëm në fushën e kurrikulave dhe standardeve.
 5. Komisioni i Përhershëm në fushën e kërkimit shkencor
 6. Komisioni i Përhershëm i Gradave
 7. Komisioni i Përhershëm i Titujve

Organet kolegjiale drejtuese janë

 1. Rektorati
 2. Dekanatet
 3. Këshilli i Etikës

Organe të tjera

 1. Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë;
 2. Në Universitetin “Aldent” autoritete drejtuese janë:
 3. Rektori;
 4. Dekani;
 5. Drejtuesi idepartamentit;
 6. Drejtorii qendrës të kërkimit;
 7. Administratori i Universitetit;
 8. Administratori i njësisë kryesore;