Universiteti "ALDENT"

Kriteret e pranimit në Universitetin “Aldent” për vitin akademik 2019-2020

Kriteret e pranimit të studentëve për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të ciklit të dytë për vitin akademik 2019-2020 në Universitetin “Aldent”, të jenë si më poshtë:

1-Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë si dhe të programeve të integruara të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2019-2020 nota mesatare e pranimit do t’i referohet Vendimit të Këshillit të Ministrave;

2-Në përllogaritjen e pikëve përqindja e notës mesatare të shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë edhe provimet e Maturës Shtetërore të jetë në masën 60 %, ndërsa përqindja e notës mesatare të gruplëndëve (për të gjitha vitet ku shtrihen lëndët), të përzgjedhura nga fakultetet për çdo program studimi, të jetë në masën 40% (sipas tabelës bashkëngjitur);

3- Për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të dytë për vitin akademik 2018-2019, sipas përcaktimeve të Udhëzimit nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë , në institucionet e arsimit të lartë” të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dokumenti i njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht të jetë ndëmjet nivelit B1 dhe nivelit C1;

Shënim: Duke qenë se Universiteti “Aldent” ofron programe studimi vetëm me profil mjekësor, senati akademik vendosi që kriteret e pranimit të jenë të njëjta për kandidatët që aplikojnë për programet e studimit ‘Bachelor” dhe programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2019-2020.

Bashkëngjitur është tabela e kritereve të pranimit për ndjekjen e programeve të studimit të ciklit të parë, të programeve të integruara si dhe të ciklit të dytë të studimeve për vitin akademik 2019-2020.